Wederzijdse inspanningen tussen Flyct bij aannemen letselschade ATP


Schademelding en facturatie

1. Assurantietussenpersoon informeert de cliënt in het algemeen over het letselschadetraject en de activiteiten van Flyct.

2. Assurantietussenpersoon meldt een nieuwe letselschade zaak per mail of telefonisch aan bij Flyct en levert het Intakeformulier zo volledig mogelijk ingevuld aan, zodat de schademelding compleet is.

3. Flyct neemt na ontvangst van deze schademelding binnen 24 uur contact op met het slachtoffer. In het weekend of op feestdagen is dit de eerstvolgende werkdag.

4. Flyct bericht uiterlijk binnen twee weken na melding van de zaak aan Assurantietussenpersoon of de melding in behandeling is genomen. Dit op basis van een beoordeling op de verhaalbaarheid van de zaak.

5. Assurantietussenpersoon stuurt een factuur vervolgens ter hoogte van €225,- (excl. BTW) naar factuur@flyct.nl. De factuur is voorzien van de naam van Assurantietussenpersoon, KVK-nummer, BTW-nummer, bankgegevens en de referentie.

6. Flyct behoudt zich het recht voor om deze betaling terug te vorderen, indien uiterlijk binnen drie maanden na ontvangst van de schademelding blijkt dat een zaak alsnog niet verhaalbaar is. Flyct zorgt hierbij voor een juiste schriftelijke motivatie. Indien nà deze periode de zaak alsnog niet verhaalbaar blijkt zal Flyct geen terugvordering vragen.

7. De vergoeding is alleen van toepassing op schades die toegestuurd worden na datum van ondertekening van deze overeenkomst.

Second opinion en belangrijke relaties kennen geen vergoeding

1. Flyct voert op verzoek van Assurantietussenpersoon een second opinion uit. Dit kan op het moment dat het complete dossier wordt aangeleverd. De beoordeling van het dossier wordt rechtstreeks aan de cliënt van Assurantietussenpersoon gegeven. Flyct rekent hiervoor geen kosten aan de cliënt ongeacht of Flyct de behandeling van het dossier overneemt. Voor de second opinion wordt geen vergoeding gegeven.

2. Indien een zaak op basis van inhoudelijke gronden niet door Flyct wordt aangenomen, bijvoorbeeld omdat de aansprakelijkheid te onzeker is, kan Assurantietussenpersoon vragen of Flyct deze zaak toch wil accepteren. Dit bijvoorbeeld vanwege het feit dat het slachtoffer een goede relatie is van Assurantietussenpersoon. Binnen twee weken na aanmelding van deze zaak komen Flyct en Assurantietussenpersoon dat inhoudelijk overeen. In deze zaken stuurt Assurantietussenpersoon geen factuur.

Kwaliteit van behandeling

1. Flyct zal de letselschadedossiers vaktechnisch en communicatief op deskundige wijze behandelen. De wijze van behandeling is toetsbaar voor derden.

2. Flyct is ingeschreven in het Letselschaderegister van de Letselschaderaad. Alle vereisten, zoals ook de criteria van Stichting Keurmerk Letselschade zijn geïmplementeerd in de werkwijze van Flyct.

3. Flyct rekent geen vergoeding voor haar buitenrechtelijke activiteiten door aan de cliënt. Deze kosten worden op de aansprakelijke partij verhaald. Indien geen verhaal mogelijk is zal Flyct de eigen kosten ook in die gevallen niet doorrekenen aan de cliënt. Uitsluitend de kosten, die door Flyct met voorafgaande toestemming van de cliënt zijn gemaakt en niet verhaalbaar zijn kunnen aan cliënt worden doorgerekend.

4. Flyct houdt Assurantietussenpersoon periodiek op de hoogte van de stand van zaken in het dossier, en houdt zich daarbij aan de geldende regels vanuit de AVG. Dit betekent dat de informatie vanwege wettelijke regels beperkt dient te zijn.

5. Gedurende de samenwerkingsperiode informeren de assurantietussenpersoon en Flyct elkaar direct bij problemen en klachten. Contactpersoon is Leontien van Walsum (Leontien.vanWalsum@flyct.nl).

6. Bij afronding van de letselschadezaak informeert Flyct Assurantietussenpersoon.

088 100 43 00

Wat is u overkomen?

Automatic translations »